Regulamin żłobka

null

Regulamin Niepublicznego Żłobka „Akademia Misia”

 

I. Informacje podstawowe

 1. Niepubliczny Żłobek „Akademia Misia” (dalej: Żłobek) jest instytucją opiekuńczą, wychowawczą i edukacyjną wykonującą swoje zadania w oparciu o zapisy ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.
 2. Adres prowadzonej działalności: ul. Płk. Witolda Łokuciewskiego 5, 01-470 Warszawa.
 3. Nazwa i adres organu prowadzącego: Centrala Edukacyjna Sp. z o.o., ul. Żelazna 67/13, 00-871 Warszawa.

 

II. Organizacja pracy i zapisy

 1. Żłobek jest czynny przez cały rok, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-18.00, z możliwością przedłużenia pobytu dziecka do godziny 19.00 (wiąże się to z dodatkową opłatą opisaną w Cenniku), z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz świąt państwowych.
 2. Do Żłobka przyjmowane są dzieci, które ukończyły 1 rok życia. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor może przyjąć do Żłobka dziecko, które nie ukończyło 1 roku życia.
 3. Podstawą przyjęcia dziecka do Żłobka jest wypełnienie ankiety rekrutacyjnej oraz podpisanie przez Rodziców / Opiekunów i Dyrektora Umowy o świadczeniu usług w Żłobku, wraz ze wszystkimi załącznikami.
 4. Podstawową jednostką organizacyjną Żłobka jest oddział (zw. także Grupą) złożony z dzieci zgrupowanych według zbliżonego wieku z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb.
 5. Pracą oddziału żłobkowego (grupy) kieruje nauczyciel posiadający kwalifikacje określone w odrębnych przepisach. Realizuje swoje działania zgodnie z założonym programem.
 6. W przypadku nieobecności nauczyciela grupy (np. z powodu zwolnienia lekarskiego) Dyrektor może zlecić pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą innemu nauczycielowi w ramach zastępstwa lub połączyć dany oddział z innym.
 7. Żłobek, w miarę możliwości, w porozumieniu z Rodzicami / Opiekunami może organizować bezpłatne zajęcia dodatkowe, (np. język angielski, rytmika, zajęcia gimnastyczne, zabawy stymulujące rozwój mowy).
 8. Zajęcia, posiłki i inne aktywności w Żłobku odbywają zgodnie z przyjętym Planem Dnia.
 9. Żłobek nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe rzeczy przynoszone do Żłobka.
 10. Do Żłobka nie wolno przynosić własnych posiłków.

 

III. Ogólne zasady pobytu dziecka w Żłobku

 1. Dziecko ma zagwarantowaną fachową opiekę w dni powszednie każdego tygodnia, w godzinach 7.00 do 18.00, przez 12 miesięcy w roku.
 2. Nieobecność dziecka w danym dniu należy zgłosić do godziny 17.00 dnia poprzedniego. Niezgłoszenie nieobecności dziecka do tej godziny skutkuje koniecznością uiszczenia przez Rodziców / Opiekunów stawki żywieniowej należnej za kolejny dzień.
 3. Dziecko w Żłobku może przebywać maksymalnie 10 godzin dziennie.
 4. Po przyprowadzeniu dziecka do Żłobka należy przekazać je pod opiekę opiekunowi, który ma obowiązek wpisać obecność dziecka w danym dniu.
 5. Rodzice / Opiekunowie Prawni są zobowiązani osobiście powierzyć dziecko opiekunowi, co oznacza, że muszą wprowadzić dziecko do sali przeznaczonej na pobyt zbiorowy dzieci
 6. Opiekun bierze pełną odpowiedzialność za dziecko od momentu jego wejścia do sali do momentu odebrania go przez Rodziców / Opiekunów prawnych lub osoby przez nich upoważnione
 7. Warunkiem przyjęcia dziecka do Żłobka w danym dniu jest jego dobry stan zdrowia. Jeżeli u dziecka stwierdzony zostanie stan podgorączkowy lub jego samopoczucie będzie wskazywało na stan chorobowy Rodzice / Opiekunowie zobowiązani są do zabrania dziecka ze Żłobka w przeciągu 2 godzin od momentu zgłoszenia im tego faktu przez pracownika żłobka.
 8. Po obiedzie prowadzi się we wszystkich grupach zajęcia wyciszające, a najmłodsi korzystają ze sjesty poobiedniej z możliwością snu. Jeżeli dziecko nie śpi, to słucha bajek, opowiadań, muzyki relaksacyjnej i odpoczywa. W czasie sjesty dzieci przebywają pod opieką nauczyciela.
 9. Dzieci mogą być odbierane tylko przez Rodziców / Opiekunów, bądź inne osoby (pełnoletnie), upoważnione przez Rodziców / Opiekunów w odrębnym dokumencie (Upoważnienie do odbioru dziecka). Osobom w stanie wskazującym na spożycie alkoholu nie wydajemy dziecka ze Żłobka.
 10. Dzieci nie mogą przynosić do Żłobka i spożywać w sali słodyczy, gum do żucia i chipsów. Dopuszczalne są słodycze pod warunkiem, że są zorganizowane dla całej grupy np. z okazji urodzin i są zgodne z obowiązującą w żłobku dietą.
 11. Żłobek wyposaża dzieci we wszystkie potrzebne im do wszechstronnego rozwoju pomoce, przybory, artykuły papiernicze i higieniczne. Rodzice / Opiekunowie wyposażają dzieci w przedmioty i artykuły osobiste. Szczegółowy spis przedmiotów i rzeczy z podziałem na zapewniane przez Żłobek i zapewniane przez Rodziców / Opiekunów znajduje się w Wyprawce.

 

IV. Żłobek a zdrowie dziecka

 1. Żłobek nie prowadzi lekarskiej opieki medycznej. Odpowiedzialność za wykonanie w odpowiednim terminie wszelkich zabiegów i procesów medycznych związanych ze zdrowiem dzieci między innymi szczepień ochronnych spoczywa na Rodzicach / Opiekunach.
 2. Obowiązkiem Rodziców / Opiekunów jest przyprowadzenie do Żłobka dzieci zdrowych. Dzieci, które:
 • mają katar, kaszel, gorączkę (nie dotyczy alergii),
 • są przeziębione lub chore,
 • są w trakcie leczenia antybiotykowego,
 • posiadają inne objawy, mające znamiona przeziębienia lub choroby,

nie powinny być przyprowadzane do Żłobka.

 1. Nie praktykujemy podawania dzieciom typowych leków przynoszonych z domu. Podajemy wyłącznie, za pisemnym upoważnieniem Rodziców / Opiekunów i alergologa oraz za zgodą dyrekcji, leki na alergie.
 2. W przypadku kataru i kaszlu alergicznego Rodzice / Opiekunowie zobowiązani są przedstawić stosowne zaświadczenie od lekarza alergologa z wyszczególnieniem rodzaju alergii.
 3. Obowiązkiem Rodzica / Opiekuna, w przypadku alergii pokarmowej, jest dostarczenie pełnej listy produktów uczulających dziecko.
 4. Obowiązkiem Rodzica / Opiekuna, w przypadku atopowego zapalenia skóry i alergii wziewnych, jest dostarczenie preparatów i instrukcji postępowania w przypadku wystąpienia objawów.
 5. Obowiązkiem nauczyciela jest przestrzeganie diety dzieci alergicznych i metod postępowania, pod warunkiem, że zostało to pisemnie zgłoszone przez Rodziców / Opiekunów.
 6. Obowiązkiem nauczyciela jest natychmiastowe powiadamianie Rodziców / Opiekunów o złym lub pogarszającym się stanie zdrowia dziecka. Obowiązkiem Rodziców / Opiekunów jest dbałość o aktualizowanie wszelkich zmian danych kontaktowych, w szczególności numerów telefonów.
 7. Obowiązkiem Rodziców / Opiekunów, po otrzymaniu informacji o złym stanie zdrowia dziecka, jest jego wcześniejszy odbiór ze Żłobka.
 8. Na dwór wychodzimy codziennie chyba, że:
 • wieje silny wiatr,
 • pada deszcz, deszcz ze śniegiem, jest śnieżyca,
 • temperatura jest niższa niż -10 st. C,
 • na placu zabaw znajdują się kałuże i jest bardzo mokro lub ślisko,
 • zaistnieją inne warunki pogodowe nie sprzyjające wyjściu na zewnątrz.
 1. Dziecko przyprowadzone do Żłobka, z założenia jest zdrowe i w związku z tym może wyjść na plac zabaw lub spacer.

 

V. Prawa dziecka

Dziecko ma prawo do:

 1. akceptacji takim jakie jest,
 2. spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje,
 3. indywidualnego procesu i własnego tempa rozwoju,
 4. aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymywania w tym pomocy,
 5. zabawy i wyboru towarzyszy zabaw,
 6. bliskości osób odpowiedzialnych, życzliwie nastawionych i zaangażowanych, do których może się zwrócić,
 7. badania i eksperymentowania,
 8. doświadczania konsekwencji własnego zachowania, ograniczonego względami bezpieczeństwa,
 9. snu i wypoczynku, jeśli jest zmęczone, a nie „na rozkaz”,
 10. jedzenia i picia, gdy jest głodne i spragnione,
 11. nauki i regulowania własnych potrzeb.