Dofinansowanie do żłobka. Jak sprawić, że pobyt dziecka w żłobku będzie tańszy?

Nie da się ukryć, że sfinansowanie małemu dziecku opieki – czy to w  formie niani, żłobka, klubu dziecięcego, czy punktu opieki dziennej – to spory wydatek. Koszty te stale rosną, zwłaszcza że w Polsce nieustająco rodzice muszą mierzyć się z niedostateczną liczbą miejsc w placówkach publicznych. By doraźnie wspierać rodzinne budżety, władze (tak na poziomie lokalnym, jak i państwowym) wprowadziły wiele różnych programów umożliwiających obniżenie kosztów opieki nad maluchem. Zastanawiasz się, z których możesz skorzystać i na jakich zasadach? Oto przegląda najważniejszych dofinansowań żłobka.  

Dofinansowanie do żłobka a RKO (Rodzinny Kapitał Opiekuńczy) –  do 1000 zł

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy to forma wsparcia dla rodzin, które mają dzieci na utrzymaniu. Jego głównym celem jest częściowe pokrycie kosztów związanych z opieką nad drugim i kolejnym dzieckiem w wieku od 12. do 35. miesiąca życia. Osoby uprawnione do otrzymania tego wsparcia to zarówno rodzice biologiczni (matka lub ojciec), jak również osoby, które przyjęły dziecko na wychowanie i złożyły wniosek do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka.

Rodzinny kapitał opiekuńczy jest świadczeniem przyznawanym na każde kolejne dziecko w rodzinie, które znajduje się w wieku od 12. do 35. miesiąca życia. Świadczenie to może wynieść maksymalnie 12 000 złotych na każde dziecko. Rodzice mają możliwość wyboru sposobu otrzymywania świadczenia: mogą otrzymywać 500 złotych miesięcznie przez 24 miesiące lub 1000 złotych miesięcznie przez 12 miesięcy. Dodatkowo, w trakcie otrzymywania świadczenia, rodzic ma prawo złożyć wniosek o zmianę miesięcznej kwoty kapitału opiekuńczego, na przykład z 500 złotych na 1000 złotych.

Aby ubiegać się o rodzinny kapitał opiekuńczy, należy złożyć wniosek wyłącznie w formie elektronicznej. Można to zrobić za pomocą tych samych platform online, które są dostępne w przypadku programu „Rodzina 800+”. Oznacza to, że wniosek można złożyć poprzez bankowość elektroniczną, Platformę Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) lub platformę Empatia, którą prowadzi Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Dofinansowanie do żłobka z ZUS – 400 zł

Z początkiem kwietnia 2022 roku ZUS wprowadził możliwość składania wniosków o dofinansowanie kosztów opłat za opiekę nad dzieckiem w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Ważne jest, że dofinansowanie to nie jest uzależnione od dochodów Twojej rodziny.

Jeśli spełniasz poniższe warunki, możesz otrzymać dofinansowanie:

 • Jesteś rodzicem dziecka, opiekunem prawnym lub osobą, która otrzymała opiekę nad dzieckiem z mocy orzeczenia sądu, na przykład jako rodzic zastępczy.
 • Twoje dziecko uczęszcza do żłobka, klubu dziecięcego lub korzysta z opieki dziennego opiekuna.
 • Nie otrzymujesz rodzinnego kapitału opiekuńczego (RKO) na to dziecko.

Możesz skorzystać z dofinansowania opłaty za opiekę w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna dziecka w następujących przypadkach:

 • Pierwsze dziecko w rodzinie, niezależnie od innych dzieci.
 • Pierwsze dziecko w rodzinie, jeśli na kolejne dzieci otrzymujesz RKO.
 • Drugie i kolejne dziecko w rodzinie, które ma mniej niż 12 miesięcy lub więcej niż 35 miesięcy i dla którego otrzymałeś RKO, a także pobrałeś RKO w łącznej przysługującej Ci wysokości.

Aby ubiegać się o dofinansowanie opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna, konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku do ZUS:

 • Wniosek DZ-R należy złożyć, jeśli jesteś matką lub ojcem dziecka.
 • Wniosek DZ-O należy złożyć, jeśli sprawujesz pieczę zastępczą nad dzieckiem, jesteś opiekunem prawnym, faktycznym lub inną osobą, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem.
 • Wniosek DZ-D należy złożyć, jeśli jesteś dyrektorem placówki opiekuńczo-wychowawczej, opiekuńczo-terapeutycznej, interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego.

Ponadto, taki wniosek należy złożyć także w przypadku zmiany żłobka, klubu dziecięcego, dziennego opiekuna, a także, gdy Twoje dziecko przestanie uczęszczać do placówki lub do opiekuna. Wnioski o dofinansowanie należy składać wyłącznie drogą elektroniczną.

Jaka jest różnica między dofinansowaniem do żłobka z RKO a z ZUS-u?

Dofinansowanie do żłobka z RKO wynosi do 1000 zł miesięcznie, z ZUS-u zaś 400 zł. Pierwsze rozwiązanie adresowane jest do rodzin wielodzietnych, drugie zaś do wszystkich. Pieniądze z RKO pomyślane zostały jako ogólny fundusz wspierający wydatki na dziecko i może zostać spożytkowany na różne sposoby, a dofinansowanie z ZUS-u wyłącznie na opiekę nad dzieckiem. Oba programy nie posiadają kryterium dochodowego.

Czy można otrzymać dofinansowanie pobytu w żłobku i RKO, i z ZUS-u?

Nie zostaniesz objęty dofinansowaniem, jeśli otrzymujesz RKO na dane dziecko. W określonym okresie możesz skorzystać tylko z jednego rodzaju wsparcia: albo dofinansowania, albo RKO. Dlatego musisz podjąć decyzję, czy wybrać dofinansowanie na drugie lub kolejne dziecko w rodzinie w wieku od 12 do 35 miesiąca, które uczęszcza do żłobka, klubu dziecięcego lub jest pod opieką dziennego opiekuna.

Masz możliwość skorzystania z dofinansowania na pobyt w żłobku dla jednego dziecka oraz otrzymywania RKO dla innego dziecka w rodzinie.

Aby otrzymać dofinansowanie, Twoje dziecko musi uczęszczać do żłobka lub klubu dziecięcego zarejestrowanego w odpowiednim rejestrze, albo być pod opieką dziennego opiekuna wpisanego do wykazu. W tym celu musisz dostarczyć dane swoje i Twojego dziecka placówce prowadzącej, do której uczęszcza dziecko. 

Warszawski Bon Żłobkowy – 400 zł

Gdy zapiszesz swoje dziecko do prywatnego żłobka lub klubu malucha w Warszawie, otrzymasz bon żłobkowy o wartości 400 zł. Ten dodatek będzie wypłacany miesięcznie od pierwszego urodzin dziecka do momentu, gdy rozpocznie ono naukę w przedszkolu. Możesz otrzymać wsparcie, jeżeli spełniasz poniższe kryteria:

 • jesteś zatrudniony, mieszkasz oraz płacisz podatki w Warszawie,
 • nie przebywasz na urlopie wychowawczym,
 • dochody Twojej rodziny nie przekraczają 3844 zł netto na osobę,
 • Twoje dziecko jest na liście oczekujących na miejsce w publicznym żłobku i zgadzasz się na czasowe skreślenie z listy podczas otrzymywania świadczenia, albo Twoje dziecko uczęszcza do miejskiej placówki, a Ty zdecydujesz się zrezygnować z umowy o świadczenie usług.

Rodzice, którzy otrzymują dofinansowanie do żłobka przyznane przez ZUS w ramach programu Polski Ład, mają możliwość ubiegania się jednocześnie o świadczenie „Warszawski bon żłobkowy”. Jednakże istnieje pewne ograniczenie – jeżeli suma dofinansowań przekracza kwotę opłat za opiekę, wtedy Warszawski Bon Żłobkowy zostaje odpowiednio obniżony.

Wniosek możesz złożyć na dwa sposoby: przez Internet lub urzędzie dzielnicy, w której mieszkasz. Należy do niego dołączyć dokument potwierdzający zawarcie umowy z prywatną placówką, dowód zatrudnienia lub innego źródła dochodu oraz deklarację brak korzystania z urlopu rodzicielskiego.

Projekt „Aktywny Rodzic” (babciowe) – 1500 zł

„Aktywny Rodzic” to nowe rozwiązanie rządowe popularnie zwane „babciowym”. W skład tego programu wchodzą tak naprawdę trzy drogi finansowanie, z czego jedna dotyczyć ma właśnie opłacania żłobków. Warto przy tym pamiętać, że program „Aktywnie w Żłobku” zastąpi obecne wsparcie finansowe w wysokości do 400 zł na pokrycie kosztów pobytu dziecka w instytucjach opieki nad dziećmi do trzeciego roku życia.

Nowe świadczenie będzie adresowane do rodziców dzieci, które uczęszczają do żłobka, klubu dziecięcego lub mają dziennego opiekuna. Wsparcie będzie wynosić maksymalnie 1500 zł miesięcznie na dziecko (1900 zł miesięcznie w przypadku dziecka z niepełnosprawnością), jednak nie przekroczy wysokości opłaty, którą rodzice ponoszą za pobyt dziecka w placówce opieki. Warto dodać, że do opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna, nie wlicza się opłaty za wyżywienie.

Projekt został już oficjalnie przegłosowany przez sejm. W życie ma wejść 1 października 2024 roku.

Skip to content